Bøger

Kaj Munk – Manden og Væket

Kaj Munk – Manden og Væket

I dag tænker vi ofte kun på Kaj Munk som dramatiker og modstandsikon, men han var også meget andet: Lyriker, præst, samfundsdebattør m.m. Denne bog forsøger at tegne et bredt billede af Kaj Munk, og gør det dels ved korte præsentationer og dels ved Kaj Munks egne tekster.

Lagt online: 12.10.2017

af Søren Dosenrode (red.)

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

I dag tænker vi ofte kun på Kaj Munk som dramatiker og modstandsikon, men han var også meget andet: Lyriker, præst, samfundsdebattør m.m. Denne bog forsøger at tegne et bredt billede af Kaj Munk, og gør det dels ved korte præsentationer og dels ved Kaj Munks egne tekster. Præsentationerne er skrevet af forskere, der har arbejdet med Kaj Munk. Målet er at give læseren indblik i Kaj Munks værk og dermed også i hans samtid. Kaj Munk var en central person i det kulturelle og politiske landskab i Danmark i 1930’erne og frem til mordet i januar 1944. Kaj Munk er i dag stadig i stand til at sætte dagsordenen Igennem hans mangeartede tekster, som denne bog gengiver og diskuterer, kommer aspekter frem, der fortsat er højst relevante for det enkelte menneske, for samfundet – og for verden.

BIDRAGYDERE:

Søren Dosenrode
Marc Auchet
Anker Gemzøe
Hans Raun Iversen

Fra bogens omslag:

I dag tænker vi ofte kun på Kaj Munk som dramatiker og modstandsikon, men han var også meget andet: Lyriker, præst, samfundsdebattør m.m. Denne bog forsøger at tegne et bredt billede af Kaj Munk, og gør det dels ved korte præsentationer og dels ved Kaj Munks egne tekster. Præsentationerne er skrevet af forskere, der har arbejdet med Kaj Munk. Målet er at give læseren indblik i Kaj Munks værk og dermed også i hans samtid. Kaj Munk var en central person i det kulturelle og politiske landskab i Danmark i 1930’erne og frem til mordet i januar 1944. Kaj Munk er i dag stadig i stand til at sætte dagsordenen Igennem hans mangeartede tekster, som denne bog gengiver og diskuterer, kommer aspekter frem, der fortsat er højst relevante for det enkelte menneske, for samfundet – og for verden.

Indholdsfortegnelse:

Forfatteroplysninger
Forord

1. Kaj Munk – et rids, Søren Dosenrode
Barn- og ungdom
Vedersø 1924-1944: pastor, dramatiker og samfundsdebattør
Kaj Munks eftermæle

2. Kaj Munk – en dramatiker i og udenfor tiden, Marc Auchet
Lidt receptionshistorie
Spændvidden i Kaj Munks dramatik
Et opgør med den naturalistiske teatertradition
Teatret som et åbenbaringens sted
Godhedens vs. Grusomhedens teater
Tekstens centrale betydning
Kunsten i livets tjeneste – en etisk drejning midt i 1930’erne
Kaj Munk – Soya – Kjeld Abell
Teatrets rolle i det moderne samfund

Tekstudvalg – Dramaer
– En Idealist (1924, fire uddrag)
– Ordet (1925, tre uddrag: 1. akt, 3. akt, 4. akt)
– Han sidder ved Smeltediglen (1938, fem uddrag)
– Egelykke (1940, 1. akt)

3. Kaj Munk som lyriker og prosaist – den traditionelle provokatør og tvivlende profet, Anker Gemzøe
Lyrik – tradition, performance og provokation
Prosa – på jagt efter en identitet og en mission
Jagtbreve
Foraaret saa sagte kommer
Tråde og huller
»At tage med smil paa mig selv«
Mellem idylliske steder og krigstider
Påvirkninger og personlighed
Død, tro og tvivl
Meninger og digtning

Tekstudvalg – Lyrik
– Mester med den tunge Tornekrone (1921)
– Jægersang (1931)
– Du ved det nok mit Hjerte (1938)
– Lykken gik ved min Side (1939)
– Hyldest til den danske Cykle (1940)
– Den blaa Anemone (1943)
– Saa sødt som i gamle Dage (1938-39)

Tekstudvalg – Prosa
– Johan fra æ Havbjerge (1936)
– Maaneblæst (1936)
– Foraaret saa sagte kommer (1942, fem uddrag)

4. Kaj Munks teologi, Hans Raun Iversen
Kaj Munk som teolog
Kirken som den faste borg – for alle i sognet
Kristendommens udfoldelse i sognets dagligliv
At sætte sig selv ind
Kristendommens lokale naturpoesi
At leve så livet bliver dyrebart for andre
Gerningskristendommen
Martyrteologien
Det uflyttelige i ansvaret for livet
Konklusion

Tekstudvalg – Teologiske tekster
– Kirken i Vedersø (1926)
– Den gode Hyrde (1927)
– Paaskedag (1928)
– Langfredag og Paaskemorgen (1941)
– Sjette Søndag efter Paaske (1941)
– Prædiken i Helligåndskirken I (1943)
– Anden Søndag i Advent (1943)
– Nytaarsdag 1944

5. Kaj Munks politiske ståsted – en mand i en ekstrem tid, Søren Dosenrode
Kaj Munk som debattør
Kaj Munk og demokratiet
Kaj Munk og diktaturet
Vejen væk fra diktatorerne
Afrunding

Tekstudvalg – Politiske tekster
– Rigsdags-Teater (1933)
– Kapitlet ‘Danmark’ fra Vedersø – Jerusalem Retur (1934)
– Sang til Danmark (1935)
– Aabent brev til Mussolini (1938)
– En halv snes grundlove (1939)
– Olleruptalen (1940)

6. Kaj Munk og modstanden under Besættelsen, Søren Dosenrode
Kaj Munks teologiske begrundelse for at gøre modstand
Kaj Munks aktive modstand under Besættelsen
Sammenfatning og afrunding

Tekstudvalg – Modstandstekster
– Dagen er inde (1940)
– Vort danske Kald (1941)
– Niels Ebbesen (1942, tre uddrag: 1. akt, 4. akt, 5. akt)
– Brev til kirkeminister Valdemar Holbøll og stats- og udenrigsminister Scavenius (1943)

Noter
Stikordsfortegnelse
Litteraturliste
Ord- og Begrebsliste
Personliste
Videre Læsning

Læs mere på forlagets hjemmeside